กล้องถ่ายทอดสด

กล้องถ่ายทอดสดบริเวณส่วนกลาง - สโลป GIGI

กล้องถ่ายทอดสดบริเวณส่วนกลาง - สโลป MELODY

กล้องถ่ายทอดสดบริเวณส่วนเหนือ - สโลป BROADWAY