The only ski resort with a
Shinkansen station in the world!

#awesomesnow #galayuzawa

เปิดให้บริการถึงวันที่6พฤษภาคม

ประชาสัมพันธ์

หน้าดาวน์โหลด

แนะนำกาล่า

YouTube

Instagram

โซเชี่ยลมีเดียร์